สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้(Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องไปที่
นาวาอากาศเอก รณชัย  พึ่งทอง   E-MAIL: ronnachai@rtaf.mi.th
หรือ
เรืออากาศเอก สาครมาลาสิงห์  E-MAIL: sakorn@rtaf.mi.th , sakornj@gmail.com
หรือส่งเอกสารด้วยตนเองที
สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ
โทร. 02-534-3759, 02-534 5266
                            ภายในวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2557  ในวันและเวลาราชการ

 

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 โดยขีดฆ่าแล้วแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า

กรณีกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยน ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

4. คำถาม : ต้องการแก้ไขเหล่าทหารที่สมัครจะได้หรือไม่

คำตอบ : ไม่ได้ ผู้สมัครควรทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและลักษณะเฉพาะของแต่ละเหล่าทหาร ก่อนทำการสมัคร อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครทำคะแนนสอบได้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่อาจไม่อยู่ในกลุ่มของผู้สมัครที่เลือกเหล่าทหารเดียวกัน โรงเรียนจ่าอากาศจะพิจารณาเลือกเหล่าทหารอื่นนอกเหนือจากที่ผู้สมัครเลือกไว้แล้ว ให้ได้เป็นนักเรียนจ่าอากาศและศึกษาเล่าเรียนในเหล่าทหารใหม่ที่โรงเรียนจ่าอากาศจัดให้ต่อไป

 

5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม2557 
 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดยเข้าไปที่ http://www.atts.ac.th แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้

  • ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร : ให้ท่านนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หมดเขตการชำระเงินเป็น 3 กุมภาพันธ์ 2557 ภายในเวลาทำการธนาคาร
  • ชำระเงินผ่านทางตู้ ATM : ให้ท่านนำเอกสารที่ได้จากขั้นตอน "สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและชำระเงิน" ของ ATM ไปชำระเงินที่ตู้ ATMหมดเขตการชำระเงินเป็น 3 กุมภาพันธ์ 2557 ภายในเวลา 23:00 น. และเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน
  • ชำระเงินผ่านระบบ KTB online : ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน จากนั้นคลิกเลือก "บุคคลธรรมดา" และพิมพ์ Login และ Password ของระบบเพื่อชำระเงินค่าบริการ หมดเขตการชำระเงินเป็น 3 กุมภาพันธ์ 2557 ภายในเวลา 23:00 น. และพิมพ์เอกสารไว้เป็นหลักฐาน

โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 370 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

8. คำถาม : สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ แจ้งหรือติดต่อที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระเงิน ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ให้ยื่นคำร้อง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการชำระเงิน  ภายในวันที่  13 กุมภาพันธ์  2557 ในวันและเวลาราชการ

                           หรือติดต่อด้วยตนเองที่

                           สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ
                           โทร. 02-534-3759, 02-534 5266


9. คำถาม : หลักฐานที่ต้องใช้แสดงในการเข้าสอบมีอะไรบ้าง

คำตอบ :สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำไปในวันสอบภาควิชาการ คือบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเหลือง) ติดรูปถ่ายและมีตราประทับของอำเภอหรือเขตที่ออกให้ และบัตรประจำตัวสอบที่ผู้สมัครพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัคร บัตรประจำตัวสอบทั้ง 2 ตอนยังไม่ต้องฉีกออกจากกัน เมื่อเข้าห้องสอบแล้วผู้คุมสอบจะตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบแล้วฉีกส่วนของเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน

10. คำถาม : หลักฐานการสมัครสอบที่จะต้องส่งให้ โรงเรียนจ่าอากาศเมื่อไร

คำตอบ :เฉพาะผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ หรือผู้แทนของผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมทั้งหลักฐานการสมัครสอบ ได้แก่ ใบสมัครที่พิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเหลือง) ติดรูปถ่ายและมีตราประทับของอำเภอหรือเขตที่ออกให้ และสำเนาแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ไปส่งให้เจ้าหน้าที่ประกาศผลสอบภาควิชาการ ในวันรายงานตัวและลงชื่อรับทราบผลการสอบภาควิชาการวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 
เวลา 08.30 - 16.00 น. ที่โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

 

11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : สำนักงานรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 02 534 3759, 02-534 5266
ธุรการโรงเรียนจ่าอากาศ 02 534 4365, แผนกกำลังพลโรงเรียนจ่าอากาศ 02 534 3711,
 e-mail:  ronnachai@rtaf.mi.th  หรือ sakorn@rtaf.mi.th , sakornj@gmail.com 

 

12. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

สืบเนื่องจากความขัดข้องทางเทคนิค หากผู้สมัครมีคำถามกรุณาติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 0-2257-1991 และ 0-2257-1992 เป็นการชั่วคราว ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 
 
 
powered by