สารพันปัญหา


1. คำถาม : ผู้สมัครส่งใบสมัคร on line แล้ว พิมพ์ข้อความผิดพลาด ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : กรณีผู้สมัครพิมพ์ ชื่อ  นามสกุล ของผู้สมัคร ผิดพลาด ต้องแก้ไขในฐานข้อมูล ให้เขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้  (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)

  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องไปที่
นาวาอากาศเอก รณชัย  พึ่งทอง  e-mail : ronnachai_tt@hotmail.com
หรือ เรืออากาศเอก สาคร  มาลาสิงห์  e-mail : sakornjo@gmail.com
หรือ Fax : 02 534 3763  ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือ ส่งเอกสารด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ภายในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ
โทร. 02 534 3763 ,  02 534 5266  (ในเวลาราชการ)  Fax : 02 534 3763, 094 791 0997

กรณีกรอกข้อความอื่นผิดพลาด นอกเหนือจากชื่อ นามสกุลของผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงได้แล้ว ให้แก้ไขด้วยตนเอง โดยใช้ปากกาสีแดงขีดทับข้อความที่ผิด และเขียนข้อความที่ถูกต้องไว้ใกล้ๆ  พร้อมทั้งลงชื่อกำกับไว้ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาควิชาการให้นำใบสมัครที่แก้ไขแล้วไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ในวันรับทราบผลการสอบภาควิชาการ วันที่ 13 มีนาคม 2560
กรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
     

2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล หลังจากได้สมัครไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่

คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหลังจากสมัครไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวัน สอบภาควิชาการหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

3. คำถาม : จะเลือกบรรจุในเหล่าทหารต่าง ๆ ได้อย่างไร

คำตอบ : ผู้สมัคร เมื่อเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศแล้ว  จะจัดลำดับใหม่ โดยใช้ผลการเรียนของนักเรียนจ่าอากาศ เป็นเกณฑ์ตัดสิน เพื่อเลือกบรรจุในเหล่าทหารตามที่ต้องการ ดังนี้
 3.1  ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สามารถเลือกบรรจุในทุกเหล่าทหาร จำนวน 7 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน, เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธินหรือเหล่าทหารสารวัตร
 3.2  ผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนศิลปะหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า สามารถเลือกบรรจุในเหล่าทหาร จำนวน 5 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ เหล่าทหารสื่อสาร เหล่าทหารสรรพาวุธ เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร
3.3  ผู้สมัครประเภททหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ทุกวุฒิการศึกษา สามารถเลือกบรรจุในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร
3.4  นักเรียนจ่าอากาศที่จะเลือกบรรจุในเหล่าอากาศโยธิน หรือ เหล่าทหารสารวัตร ต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่สายวิทยาการกำหนด

4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เมื่อใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ http://atts.ac.th แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้

ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร : ให้ท่านนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หมดเขตการชำระเงินเป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลาทำการธนาคาร 

ชำระเงินผ่านทางตู้ ATM : ให้ท่านนำเอกสารที่ได้จากขั้นตอน "สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและชำระเงิน" ของ ATM ไปชำระเงินที่ตู้ ATM หมดเขตการชำระเงินเป็นวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 24.00 น. และเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน

โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน  370 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

7. คำถาม : ส่งใบสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเลข ประจำตัวสอบ แจ้งหรือติดต่อที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระเงิน ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560  แต่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัคร ให้ติดต่อ สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3763 , 02 534 5266  ภายใน วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2560 เวลาราชการ

8. คำถาม : หลักฐานที่ต้องใช้แสดงในการเข้าสอบมีอะไรบ้าง

คำตอบ : สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำไปในวันสอบภาควิชาการ คือ 

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตร ประจำตัวประชาชน (บัตรเหลือง - ใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนต้องติดรูปถ่ายและมีตราประทับของอำเภอหรือเขตที่ออกให้) 

- บัตรประจำตัวผู้สมัครที่ผู้สมัครพิมพ์จากระบบรับสมัคร Online (บัตรประจำตัวผู้สมัครทั้ง 2 ตอน ยังไม่ต้องฉีกออกจากกัน เมื่อเข้าห้องสอบแล้วผู้คุมสอบจะตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบแล้วฉีกส่วนของเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

9. คำถาม : หลักฐานการสมัครสอบที่จะต้องส่งให้โรงเรียนจ่าอากาศเมื่อไร

คำตอบ : สิ่งที่ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องนำไปในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ภายในเวลา 08.30 ถึง 15.30 น. ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ คือใบสมัครฉบับจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเหลือง - ติดรูปถ่ายและมีตราประทับของอำเภอหรือเขตที่ออกให้) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : สำนักงานรับสมัคร  โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3763 ,  02 534 5266  (ในเวลาราชการ)  Fax : 02 534 3763, 094 791 0997  หรือ กำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3711

11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

 
 
powered by