สารพันปัญหา


1. คำถาม :  ผู้สมัครส่งใบสมัคร on line แล้ว พิมพ์ข้อความผิดพลาด ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : กรณีผู้สมัครพิมพ์ ชื่อ  นามสกุล ของผู้สมัคร ผิดพลาด ต้องแก้ไขในฐานข้อมูล ให้เขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้  (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ และสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
                    
    โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องไปที่
นาวาอากาศเอก รณชัย  พึ่งทอง  e-mail : ronnachai_tt@hotmail.com
หรือ เรืออากาศเอก สาคร  มาลาสิงห์  e-mail : sakornjo@gmail.com
หรือ Fax : 02 534 3763  ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือ ส่งเอกสารด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ 
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ภายในวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2561
                                       
  สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ
โทร. 02 534 3763 ,  02 534 5266  (ในเวลาราชการ)  Fax : 02 534 3763, 061 872 6451
กรณีกรอกข้อความอื่นผิดพลาด นอกเหนือจากชื่อ นามสกุลของผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงได้แล้ว ให้แก้ไขด้วยตนเอง โดยใช้ปากกาสีแดงขีดทับข้อความที่ผิด และเขียนข้อความที่ถูกต้องไว้ใกล้ๆ  พร้อมทั้งลงชื่อกำกับไว้ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาควิชาการให้นำใบสมัครที่แก้ไขแล้วไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ในวันรับทราบผลการสอบภาควิชาการ วันที่ 15 มีนาคม 2561
กรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ     
2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล หลังจากได้สมัครไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหลังจากสมัครไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวัน สอบภาควิชาการหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

3. คำถาม : จะเลือกบรรจุในเหล่าทหารต่าง ๆ ได้อย่างไร
คำตอบ :  ผู้สมัคร ในแต่ละประเภทและคุณวุฒิ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหารต่าง ๆ ที่โรงเรียน
จ่าอากาศเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 โดยใช้ผลการเรียนตามหลักสูตรที่นักเรียนจ่าอากาศศึกษา เป็นเกณฑ์ตัดสิน เพื่อเลือกศึกษาในเหล่าทหารตามที่ต้องการ ดังนี้
1. ผู้สมัครประเภทบุคลพลเรือน
     1.1 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 6 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารต้นหน, เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร
     1.2 คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลปะ หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ หรือ คุณวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 5 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร
     1.3 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ที่เลือกสมัครสอบในกลุ่มที่ ๒ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จะสามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน ๓ เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร หรือเหล่าทหารสรรพาวุธ
2. ผู้สมัครประเภททหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ ทุกคุณวุฒิการศึกษา สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร ทุกคุณวุฒิการศึกษา สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ http://atts.ac.th แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินได้ 3 ช่องทางดังนี้
ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร : ให้ท่านนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หมดเขตการชำระเงินเป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในเวลาทำการธนาคาร
ชำระเงินผ่านทางตู้ ATM : ให้ท่านนำเอกสารที่ได้จากขั้นตอน "สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและชำระเงิน" ของ ATM ไปชำระเงินที่ตู้ ATM หมดเขตการชำระเงินเป็นวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 24.00 น. และเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน  โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน  400 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : ส่งใบสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเลข ประจำตัวสอบ แจ้งหรือติดต่อที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระเงิน ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัคร ให้ติดต่อ สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3763 , 02 534 5266  ภายในวันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2561 เวลาราชการ
 
8. คำถาม : หลักฐานที่ต้องใช้แสดงในการเข้าสอบมีอะไรบ้าง
คำตอบ : สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำไปในวันสอบภาควิชาการ คือ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตร ประจำตัวประชาชน (บัตรเหลือง - ใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนต้องติดรูปถ่ายและมีตราประทับของอำเภอหรือเขตที่ออกให้)
- บัตรประจำตัวผู้สมัครที่ผู้สมัครพิมพ์จากระบบรับสมัคร Online (บัตรประจำตัวผู้สมัครทั้ง 2 ตอน ยังไม่ต้องฉีกออกจากกัน เมื่อเข้าห้องสอบแล้วผู้คุมสอบจะตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบแล้วฉีกส่วนของเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
9. คำถาม : หลักฐานการสมัครสอบที่จะต้องส่งให้โรงเรียนจ่าอากาศเมื่อไร
คำตอบ :  สิ่งที่ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องนำไปในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ภายในเวลา 08.30 ถึง 15.30 น. ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ คือใบสมัครฉบับจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเหลือง - ติดรูปถ่ายและมีตราประทับของอำเภอหรือเขตที่ออกให้) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สำนักงานรับสมัคร  โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3763 ,  02 534 5266  (ในเวลาราชการ)  Fax : 02 534 3763, 061 872 6451  หรือ กำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3711
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
LineID : @Thaijobjob